Zápisy MSK a MNV Přibenice z let 1945 – 1960

Dochovaly se fragmenty zápisů MSK (místní správní komise) a MNV (místní národní výbor) Přibenice z let 1945 až 1947, dále z let 1950 až 1954, k tomu ještě několik stránek z roku 1960.

Tyto dokumenty má ve svém vlastnictví Státní okresní archiv v Lounech, který je součástí Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Díky práci archivářů jsem si tak mohl materiály v badatelně v Lounech prohlédnout. Výběr získaných materiálů je přístupný ve Fotogalerii, přičemž jsou dokumenty rozděleny podle období vzniku do 3 kategorií.

Pouze útržky, ale i tak otisk doby

Dochované zápisy sice pokrývají jen malou část poválečné historie vsi Přibenice, ale i tak přinášejí malý, ale alespoň nějaký vhled do tehdejších dnů.

Díky psaným zápisům se tak dozvídáme, že velkým tématem bylo vždy plnění předepsaných hospodářských dodávek. Dalšími tématy mělo být přidělování / odebírání usedlostí do správy obyvatelům, tehdejší politická situace se vztahem k SSSR a KSČ (Komunistická strana Československa), činnost JZD, a tzv. socialistické soutěžení – v tomto případě např. se sousední vsí Mukoděly.

Sbírka dokumentů - Místní národní výbor a místní správní komise Přibenice, zdroj: SOkA Louny

Sbírka dokumentů – rok 1946 – Místní národní výbor a místní správní komise Přibenice, zdroj: SOkA Louny

Okrajově se v těchto zápisech ale dozvídáme například také, kdo měl být po válce podezírán a i trestně stíhán pro hospodářské delikty, kdo měl špatnou pracovní morálku, kdo špatně vedl hospodu, kdo měl brát krmení pro koně, anebo jak špatná byla dopravní obslužnost ve vesnici.

Z pohledu vedení zápisů by některé mohla překvapit např. gramatická a stylistická podoba zápisů ze strany jednoho ze zapisovatelů MNV – např. tajemníka jménem Zdeněk Jirka.

V ručně psaných textech se tak občas vyskytují jednak zajímavá slovní spojení, anebo i samotné informace – např. o upadající morálce v JZD díky nepochopení členů, anebo dále ve smyslu: „Benedik Jan rezignuje z funkce krmení prasat.“

Lze se také dozvědět, že: „předseda JZD rezignuje z funkce předsedy“, stejně jako: „šíří se šeptanda, že JZD je na úpadku.“

„Situace je dosti dobrá, akorát …“

Sbírka dokumentů - Místní národní výbor Příběnice, zdroj: SOkA Louny

Oprava není v plánu – sbírka dokumentů z roku 1960 – Místní národní výbor Příběnice, zdroj: SOkA Louny

Dále se dozvídáme, že situace v místním hasičském spolku má býti dosti dobrá, akorát mají chybět hadice a benzín. O něco později se dozvídáme, že předseda hasičského spolku rezignuje, protože morálka členů je špatná, a pokud se něco stane, nechce za to nést odpovědnost.

Nechybí informace o nedostatku pracovníků pro pokrytí „špičkových prací“ (tzn. chybí brigádníci), stejně jako když se nedaří plnit plány, budou muset být nařízeny mimořádné pracovní povinnosti a kdo se nedostaví, bude telefonicky nahlášen, a budou mu odebrány potravinové lístky. Nedařilo se také vždy plnit finanční plány, ani získávat nové závazky členů. Poměrně často byly zmiňovány problémy ohledně neplnění předepsaných dodávek, zejména vajec.

Zápisy také obsahují kusé informace o volených funkcionářích, o ne vždy dobré produktivitě JZD a potížích s vedením, anebo o nefunkční technice, například: „Pásový traktor DT 54 není v provozu a STS Vroutek odmítla opravu převzít, protože nemají tuto opravu v plánu. Žádáme o pomoc ze strany ONV.“

Ze zápisů lze dále konstatovat, že na chod vsi mohl po mnoho let mít velký vliv starosta Karel Vlk (za KSČ), který se objevuje na mnoha zápisech. Z některých dokumentů vyvstává zároveň dojem, jakoby vesnice Přibenice byla pod zvýšenou kontrolou ze strany ONV Podbořany, případně pod nějakou formou správy, možná právě z důvodů např. neuspokojivých výsledků činností a nízké efektivity JZD.

Přibenice, Příběnice, Příbenice, Přibenec, aneb různé názvy pro jednu ves

Otisk razítka s textem: Komunistická strana Československa - Místní organisace Přibenec o. Podbořany., rok 1946, výřez: Pavel Mašek, zdroj dokumentu: SOkA Louny

Otisk razítka s textem: Komunistická strana Československa – Místní organisace Přibenec o. Podbořany., rok 1946, výřez: Pavel Mašek, zdroj dokumentu: SOkA Louny

Díky zápisům se třeba také dozvíme, že po válce se objevuje varianta razítka KSČ s názvem „Přibenec“, ale následně se nejčastěji již používá název „Příběnice“, přestože správný název měl být asi stále jen „Přibenice“.